Close

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Özel Habitat Yabancı Dil Kursu olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler kurumumuzca alınmaktadır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi: 

Özel Habitat Yabancı Dil Kursu bünyesinde yer alan kurucu, kurum müdürü, kurum müdür yardımcısı, kurum sekreteri, kurum danışmanı, kurum öğretmeni ve kurum çalışanları ile iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz nezdindeki görevliler tarafından kurumumuz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Özel Habitat Yabancı Dil Kursu’dur.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Özel Habitat Yabancı Dil Kursu’na ait tüm kurumlar ve tüm iş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, kurumumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

3.1. Öğrenci ve Yasal Temsilci Verileri: 

Öğrencilere ilişkin ad-soyad, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, iletişim bilgileri, fotoğraf, öğrenci numarası, sağlık bilgileri gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Öğrencilerin yasal temsilcilerine ilişkin ad-soyad, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli bilgiler ve indirim sağlanması için diğer çocuklarına dair isim ve kimlik bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.

3.2. Ziyaretçi Verileri:

Özel Habitat Yabancı Dil Kursu’na ait tüm kurumlarda ve binalarda güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla kurumumuza ait tüm birimlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka numarası ve T.C. kimlik/pasaport/ehliyet numaraları, giriş-çıkış saatleri, kimlerle görüşecekleri bilgileri alınabilmek ve kaydedilebilmektedir.

3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

Kurumumuzun üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların (temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka numarası bilgisi, hesap numarası gibi finansal bilgileri, taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir.

İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.

Kişisel verileriniz, kurumumuz hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, okula kayıt yapılabilmesi, burs başvurularının değerlendirilmesi, ölçme değerlendirme dahil eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumumuzun hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaları ilgili birimlerce yapılması, okulumuzun ve faaliyetlerinin tanıtılması, okulumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, öğrenci kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, kurumun eğitim hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için kurumun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; kurum tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), kurum içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; kurumumuzun iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, bağlı olduğu holding şirketine; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, kurumumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir / Odunpazarı Milli Eğitim Müdürlüğü gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


Başvurularla ilgili detaylı bilgiye KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.